Tari Yaad Vagar…

Jeevan maa tara vagar kai nathi
tara prem vagar maro prem kai nathi
hoon vichar maa khoyo choo tara
ke maara vichar tari yaad vagar kai nathi.

No comments:

Post a Comment