જમાઇરાજ - સાસુ

👉 જમાઇ 15 દિવસથી સાસરીમાં આવીને જલસા કરતા હતા. . . 🍹🍖🍗🍪🍦🍨🍧
.
સાસુ: જમાઇરાજ તમે પાછા ક્યારે જવાના છો? 😡😡
.
જમાઇ: કેમ? 😡
.
સાસુ: તમને આવ્યે ઘણા દિવસ થઈ ગયા એટલે પૂછ્યું આતો.. 😂
.
જમાઇ: તમારી છોકરી તો આવીને છ-છ મહિના રહે છે, અમે તો તેને નથી પૂછતા આવું.. 👩👩
.
સાસુ: એતો તમારી સાથે પરણીને આવી છે ત્યાં. . .💑
.
જમાઇ: તો શું હું અહીં ભાગીને આવ્યો છું ..😂😝👌 😜😜😂😂
સારુ તો કપડા ધોવા બેસી જાવ
મારી દિકરી તમારે ત્યાં બધુ જ કામ કરે છે😆😆😆😆😝😝😝😝
જમાઇ એ પોટલા બાંધી લીધા
🚶🚶🚶🚶🚶🚶🚶🚶