Kamal Kari Gaya…

Hal Pu6i Ne Behal Kari Gaya
Najar Thi Amo Ne Halal Kari Gaya
Kshan 1 Niharya Ne Virhi Padya Ame
Avi Te Kevi Kamal Ksri Gaya?

No comments:

Post a Comment