સ્ટુડન્ટની સાચી ડેફીનેશન

સ્ટુડન્ટએ નથી જે પરીક્ષા પહેલા બૂક વાંચે છે.
સ્ટુડન્ટએ નથી જે પરીક્ષા પહેલા બૂક વાંચે છે.
સ્ટુડન્ટએ છે જે પરીક્ષામાં નવી બૂક લખે છે !!!!!

No comments:

Post a Comment