ચંદ્ર પર ગુલાબ મોકલવું હોય તો શું કરવાનું ?

જાવાબ આપજો : આપણે ચંદ્ર પર ગુલાબ મોકલવું હોય તો શું કરવાનું ?
...

......

....કશું નહિ. માત્ર કહેવાનું : “ગુલાબ-જા-મુન !”

No comments:

Post a Comment