પુરુષનું તો ભાગ્ય જ ખરાબ છે ભાઇ


જયારે તે ગરીબ હોય છે ત્યારે તે પરણવાના વિચાર કરે છે અને જયારે પૈસાદાર થઇ જાય છે ત્યારે છુટાછેડાનો વિચાર કરે છે.
જયારે એ ગરીબ હોય ત્યારે એની પત્ની એની સેક્રેટરી બની જાય છે અને જયારે એ પૈસાદાર થઇ જાય છે ત્યારે એની સેક્રેટરી એની પત્ની બની જાય છે.

No comments:

Post a Comment