હવે ગરીબો પણ બનાવશે ગર્લફ્રેન્ડ . . . . . સરકાર ગરીબો ને ૧૦૦૦ વાળો મોબાઈલ મફત આપશે અને દર મહીને ૩૦/- નું રીચાર્જ પણ કરાવી આપશે

હવે ગરીબો પણ બનાવશે ગર્લફ્રેન્ડ
.
.
.
.
.
સરકાર ગરીબો ને ૧૦૦૦ વાળો મોબાઈલ મફત આપશે
અને દર મહીને ૩૦/- નું રીચાર્જ પણ કરાવી આપશે

No comments:

Post a Comment