Ek-Bija Vagar...

Mandir jem sunu lage dhaja vagar,
Prem ma maja n Aave saja vagar,
Malam ni koi kimmat nathi ija vagar,
Haji sudhi koi jivyu nathi Ek-Bija vagar.

No comments:

Post a Comment