Bijana thai jvay 6e...

Kyarek Ankhona ishara bdhu khi jay 6e,
Smjya na hova 6ta badhu smjai jay 6e,
PREM sabad ma 6 etli mithash ke
khudni ich6a vagar pan kyarek bijana thai jvay 6e.

No comments:

Post a Comment