સગાઇ પછી v/s લગ્ન પછી

સગાઇ પછી શું?

પત્ની : આ ક્ષણ માટે મેં કેટલી રાહ જોઈ !!

પતિ : શું તું એવું ઇરછે છે કે હું તને છોડી ને જતો રહું?

પત્ની : ના ક્યારેય નહિ!

પતિ : શું તું મને પ્રેમ કરે છે ?

પત્ની : હા, કરતી તી, કરું છું, કરતી રહીશ..

પતિ : શું તું મને ક્યારેય છેતરીશ?

પત્ની : તે કરવા પેહલા તો હું સો વાર મરી જાઉં!

પતિ : શું તું મને કિસ કરીશ?

પત્ની : ચોક્કસ! કેમ નહિ

પતિ : શું તું મને ક્યારેય ધીક્કારીશ?

પત્ની : ના ક્યારેય નહિ, હું એવી વ્યક્તિ જ નથી!!

પતિ : શું હું તારા પર વિશ્વાસ રાખું??

પત્ની : હા!

પતિ : અરે વ્હાલી!!

લગ્ન પછી શું???

તે જાણવા માટે નીચે થી વાંચો!!

No comments:

Post a Comment